Středověk v evropských literaturách

25.02.2009 19:04

•Itálie

Jacobus de Voragine - mnich z Janova, sestavil středověký soubor legend Legenda aurea (Legenda zlatá): vypravování o všech církevních světcích, mj. o Františkovi z Assisi, zakladateli řádu minoritů.

František z Assisi - žil poustevnickým životem, vyznával chudobu a pokoru. Napsal Píseň tvorstva (Píseň bratra Slunce): hymnus chválí boha skrze všechno jeho tvorstvo

 

•Anglie

hrdinský epos Beowulf (7. - 9.stol., zapsán později): Hrdina Beowulf se potýká s obludou Grendelem a jeho matkou. Oba přemůže, ale podlehne nakonec v zápase s drakem

 

•Francie

Píseň o Rolandovi: patří do tzv. písní o činech - chansons de geste. Děj skladby vypráví o tažení Karla Velikého do Španělska, kde měl pomoci sultánu Sulejmanovi v boji proti cordóbskému emírovi. Na zpáteční cestě do Saska byl zadní voj jeho vojska přepaden křesťanskými Basky. Rytíř Roland se zdráhá zatroubit na kouzelný roh Olifant a tím přivolat pomoc Karla. Bojuje do poslední chvíle, nakonec umírá, ale Karel se vrací a Basky pobije. Příklad Rolandovy věrnosti a statečnosti.

dvorská lyrika: zrodila se na jihu Farncie, její tvůrci se nazývali trubadúři, na severu truvéři. Chtěli především zachytit lásku a milostné trápení. V souladu s pojetím rytířství jako služby byl zamilovaný muž líčen jako poddaný zbožňované ženy (rytíř je nejen odvážným a zdatným bojovníkem, ale i strážcem křesťanských hodnot, umí se dvořit ženám, ovládá vybrané chování. V tomto duchu se hrdinský epos proměňuje v rytířský)

Arnautz Daniels - okcitánský trubadúr

Jean Rutebeuf - žakér, proslavil se oslavnými básněmi na účastníky křížových výprav a zveršovanými životopisy svatých. Báseň O běhu světa: autor kritizuje různé společenské skupiny a jejich nemorální chování.

Gualter Castellionský - autor první Alexandreidy psané latinsky. Dvorský epos.

Chrétien de Troyes - autor dvorských románů s artušovskou tématikou - Perceval, Lancelot. Napsal také příběh Tristan a Isolda: Tristan získal pro svého pána, krále Marka, krásnou Isoldu. Omylem se napije nápoje lásky, který je určen Markovi a Isoldu miluje. Příběh končí smrtí obou milenců.

 

•Španělsko

Píseň o Cidovi: patří do žánru hrdinské epiky, vypráví o muži, který proslul bojem s arabskými útočníky. Za svoji statečnost se stal národním hrdinou.

 

•Německo

Píseň o Nibelunzích: má dvě části - Siegfriedova smrt, Kriemhildina pomsta. Siegfried přijíždí na burgundský královský dvůr a získá ruku sestry burgundského krále Guntera Kriemhildy. Zároveň pomůže králi získat za ženu islandskou princeznu Brunhildu. Později se obě ženy znepřátelí a Siegfried je zákeřně zabit. Kriemhilda se za čas provdá za hunského krále Attilu a pozve Burgundy na svůj dvůr. Tam jsou všichni pobiti. Bájní Nibelungové jsou lesní bytosti, strážící poklad. Jeho majitelem je napřed Siegfried, později jeho vrah a nakonec je zlato ztraceno. V některých interpretacích jsou za Nibelungy pokládáni Burgundové.

dvorská lyrika: Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach - významní minnesängři

Gottfried von Strassburg - Tristan a Isolda

Wolfram von Eschenbach - Parzival

Hans Sachs - obuvnický mistr, představitel tzv. meistersangu

 

•severské literatury

vznikaly ságy - příběhy o norských králích nebo líčení bojů mezi rody na Islandu

Edda - soubor epických hrdinských písní, nazývaný Starší Edda

Mladší Edda - mýty a teorie skaldské poezie. Skaldové byli autoři oslavných básní. Je dílem Snorriho Sturlusona

 

•Rusko

byliny - hrdinská epika, zachycuje hrdinství velkých bojovníků (Ilja Muromec) nebo události spojené s přijetím křesťanství, spory mezi knížaty, boje proti Tatarům atd.

Slovo o pluku Igorově - námět vychází z neúspěšného tažení Rusů proti kočovným Polovcům.

 

Na Balkánském poloostrově vytvářeli jižní Slované junácké písně. Přednášeli je potulní pěvci - guslaři. Nejznámějším hrdinou je kralevic Marko.

Kromě hrdinské epiky, později dvorské poezie a rytířských románů vznikaly ve středověku i jiné žánry, např. žákovská poezie, kterou psali studenti univerzit a která má často sociální, pijácké, milostné motivy, někdy také kritizuje šlechtu a církev. Autoři byli nazývání žakéři nebo vaganti. Vznikaly také zvířecí eposy (Román o lišákovi), cestopisy (Marco Polo - Milion, Mandevillův cestopis).

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode