Romantismus ve velkých světových literaturách - 2. část

01.02.2010 17:40

FRANCIE

George Sandová 1804 - 1876

První velká feministka ve světové literatuře. Chce svobodu citů pro ženy, rovnoprávnost. Žila dosti nekonvenčně, nebála se ve společnosti provokovat, nosila mužské šaty, udržovala vztah s Alfrédem de Mussetem, výstředním fr. romantikem. Ovlivnila svými názory a tvorbou české autorky - B. Němcovou, Karolínu Světlou. Napsala např. romány Valentina, Jana,... s ženskými hlavními postavami .

 

Alfréd de Musset 1810 - 1857

Bohém, vystihoval ve svých dílech pocity generace, která nevidí žádný smysl života, trpí pocity marnosti a pesimismu, psal o tzv. nemoci století, světobolu. Odmítal aktivní postoj k životu, tvůrčí momenty se u něj střídaly s drogovými excesy, alkoholismem, výstřednostmi.

Zpověď dítěte svého věku R autobio. hrdina Oktavius trpí "nemocí století" - beznadějí a citovou prázdnotou. Zpočátku důvěřoval lásce, po zklamání však zatrpkne a začne žít zhýralým životem zlaté mládeže. Prázdnotu řeší odjezdem na venkov, zde pozná novou lásku, ale nevíra v možnost opravdového citu způsobí, že ženu pronásleduje podezíráním, až vztah skončí.

Lorenzaccio- D Děj se odehrává ve Florencii v období rozpadu městské republiky. Tyranský vévoda Alexander Medici pošlapává lidská práva a má být  odstraněn.Lorenzo di Medici se vlichotí vévodovi do přízně, aby mohl provést svůj záměr. Za své pokrytecké patolízalství si vyslouží hanlivou přezdívku Lorenzaccio.Předstíraná nemorálnost a neřest však přerůstají vnější masku a narušují mu charakter. Zabije sice vévodu, je však sám označen za zrádce  a odchází do vyhnanství. Je tragickou postavou, svým činem sice dosáhne morálního očištění, zaplatí za to však rozpadem osobnosti.

 

Viktor Hugo 1802 - 1885

Básník, prozaik, dramatik, vůdčí osobnost fr. rom. Prožil rozporuplný životní vývoj: byl vychován jako syn aristokrata v duchu monarchismu, obhajoval Napoleona, po roce 1830 liberálem, po roce 1848 republikánem a členem levice. Měl silné sociální cítění, chtěl zlepšit postavení lidových vrstev. Žil nějakou dobu na anglických ostrovech a v Belgii ve vyhnanství, po návratu do vlasti se stal poslancem a senátorem. Komunu v roce 1870 odmítal,nicméně soucítil s komunardy.

Zvládl mnoho žánrů. Psal přírodní, milostnou lyriku, satirické básně, romány s historickou, politickou, filozofickou, náboženskou, sociální tématikou. Básník má být podle něj ozvěnou doby a hlasatelem ideálů. Je také autorem dramat.

Ódy a balady  Bb                   Podzimní listí Bb                Paprsky a stíny Bb                Hrozný rok Bb     Lyrika je do značné míry

kronika Hugova života:názory,radosti, strasti, filozof. úvahy.

Legenda věků - třídílný epický cyklus, chtěl vyjádřit pokrok lidstva

 

Romány: Chrám Matky boží v Paříži                Muž, který se směje

              Ubožáci                                           Devadesát tři                    Dělníci moře

romány - viz referát . Teorie groteskna

dramata: Cromwell  : v předmluvě k tomuto dílu formuloval zásady rom. dramatu: spočívá ve svobodě umění, pravdivosti, vystižení dobového koloritu, spletitém ději s prudkými zvraty, ve velkých vášních.

Ruy Blas D : o sluhovi, do kterého se zamiluje královna a učiní ho ministrem. Kontrast čestného hrdiny a zhýralé šlechty.

 

Alexander Dumas starší 1802 - 1870

Jeden ze zakladatelů romant. dramatu a románu. Měl tým spolupracovníků. Vytvořil asi 80 románů - hlavně pseudohistorické příběhy s únosy, souboji, intrikami, láskami. Obliba jeho děl spočívá v dobrodružnosti, historickém koloritu, který autor přizpůsobuje romant. potřebám,dále v příbězích o cti, lásce, věrnosti, zradě.

Tři mušketýři, Tři mušketýři po dvaceti  letech, Tři mušketýři ještě po deseti letech

Hrabě Monte Christo    Černý tulipán              Královna Margot

Alexander Dumas ml. - Dáma s kaméliemi R

 

RUSKO

Romantismus existoval v podmínkách carského absolutismu: špiclování, úplatkářství, prosazování moci vojenskou silou.

Alexander Sergejevič Gribojedov

Básník, dramatik, cestoval, pracoval v diplomacii. Zabit v Teheránu fanatickým davem.

Hoře z rozumu :ver.komedie na pomezí klasicismu a romantismu. Konflikt romantického rebela a konzervativního prostředí. Do Moskvy se vrací po delším pobytu v cizině mladý osvícený šlechtic Čackij. Poznává omezenost, hloupost, mravní zkaženost ruské společnosti.Má rád dívku Sofii, ta se však z omezeného prostředí nedokáže vymanit. Čackij je ve společnosti pokládán za blázna . Odjíždí, neboť v Moskvě nemůže dál žít.

 

Alexander Sergejevič Puškin 1799 - 1837

Po otci ze starého ruského aristokrat. rodu, po matce exot. původu/matka byla vnučkou Ibrahima Hannibala - mouřenína na dvoře Petra Velikého /. Získal výborné vzdělání, od 18 let byl na ministerstvu zahraničí v Petrohradě. Odtud byl za své protivládní epigramy vyhoštěn. Žil na Kavkaze, na Krymu, v Oděse. I zde vedl bouřlivácký život, musel odjet, žil na rodinné usedlosti v severozápadním Rusku. Poznal venkovský život a díky chůvě i lidovou slovesnost. Na základě milosti cara se vrací do Petrohradu, ožení se, má funkce u dvora, ale také časté spory s petr. společností.Vyprovokován k souboji a smrtelně raněn.

Psal básně, dramata, prózu. Lyriku přírodní, milostnou, filozofickou, politickou, epigramy, pijácké verše. Jeho básně jsou komentářem doby i osobní zpovědí. Např. Volnost B, Na Sibiř B, Vesnice B, Vás nelituji, léta jara mého B , Vyšel jsem dřív než hvězda ranní B ,...

Lyricko-epické básně: Ruslan a Ludmila, Kavkazský zajatec, Cikáni, Bachčisarajská fontána : poslední tři vypráví osudy společenských vyděděnců,jejich lásek v exot. kavkazské přírodě, touhu po volnosti

Historické poemy: Poltava : o vítězství Petra Velikého nad švédským králem

                            Měděný jezdec : oslava krás Petrohradu a Petra Velikého

Pohádky: Pohádka o caru Saltánovi, P. o rybáři a rybce, P. o zlatém kohoutkovi

Evžen Oněgin - R ve verších

Petrohradský elegán Oněgin, unavený velkoměstským životem, se usadí na venkově v usedlosti po strýci. Okouzlí statkářovu dceru Taťánu Larinovou, která mu dopisem vyzná lásku. Chladný a přezíravý O. její cit odmítá a v malicherném souboji zabije Lenského, romant snílka a ženicha Taťániny sestry Olgy. Hledá pak únik před výčitkami svědomí v cestování. Po letech se zmoudřelý O. vrací do Petrohradu  a setká se s Taťánou. Ta je vdaná za staršího muže. Její krása probudí v O. hluboký cit, ona jej však odmítá, přestože ho nepřestala mít ráda. Nechce pošpinit dobré jméno svého muže a ani svoje.

Puškin vytváří jedinečné lidské typy: zbytečný člověk Oněgin, činorodý snílek Lenský, naivní, veselá Olga, moudrá a laskavá chůva, citově opravdová Taťána, která vyniká ve světě povrchnosti a přetvářky,zahajije galerii velkých ženských postav ruské literatury.

próza s rysy realismu: Bělkinovy povídky/ osudy obyčejných lidí, všední život /, Piková dáma / příběh s faustovským motivem /

Kapitánská dcerka - příběh lásky na pozadí povstání J. Pugačova

Boris Godunov  drama, konflikt cara a mnicha, který se vydává za následníka trůnu/zhudebněno v opeře M.P. Musorgského /

 

Michail Jurjevič Lermontov 1814 - 1841

Pocházel ze šlecht. prostředí, pro účast na demonstracích vyloučen ze studií. Vedl bohémský život. Psal od svých 13 let. V básni Na smrt básníka obvinil dvorskou společnost ze smrti Puškina, byl zatčen, za trest poslán na Kavkaz. Zabit v souboji.

Psal lyriku, poémy, prózu i dramata. Nejslavnější je poéma Démon : téma padlých andělů, motivy gruzínské lidové pověsti

Maškaráda D tragédie lásky a žárlivosti. Arbenin uvěří pomluvám o nevěře své milé a otráví ji. Když se dozví, že byla nevinná, zešílí.

Hrdina naší doby: referát

 

Romantismus v literaturách nesvobodných národů

ITÁLIE

Byla pod rakouskou nadvládou, romantismus má tedy národnostní a politické zabarvení.

Alessandro Manzoni - Snoubenci R : život v Lombardii v 17. st., kritika národnostního a sociálního útlaku

Giacomo Leopardi  -básník vlastenecké a milostné poezie, tragického ladění .Vracel se k antice, k Dantovi, Petrarkovi, odmítal romantismus, ale jeho verše odrážejí romantické vidění světa

 

POLSKO

Adam Mickiewicz : básn. povídka Konrád Wallenrod : osud litevs. šlechtice v 15. st., idea sebeobětování pro vlast

                            Dziady Bb

 

Julius Slowacki  - básník, dramatik: drama Kordián : příběh muže, kt. má zabít cara, podlehne skepsi, čin neprovede

 

MAĎARSKO

Sándor Petöfi - básník milostné, přírodní, vlastenecké lyriky

 

UKRAJINA

Taras Ševčenko : Kobzar Bb příroda, touha po svobodě

                          Kacíř bás. povídka, oslava Jana Husa

                          Hajdamáci - básn. pov. o životě ukraj. nevolníků

 

                                  

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode