Pražská německá literatura

06.10.2009 17:40

Spisovatelé této skupiny patří do kontextu české i evropské literatury. Přinášeli do našeho prostředí svérázný způsob vidění hlavně díky židovskému elementu. Díky židovství a díky německé jazykové rodině se na počátku století ocitali v pražském prostředí v jisté izolaci. Mluví se o trojnásobném ghettu-židé mezi Čechy, Němci mezi Čechy, příslušníci buržoazie nebo inteligence uprostřed rozmáhajícího se dělnického hnutí a sociálních bouří.

Do skupiny německy píšících pražských spisovatelů patří Franz Kafka, Gustav Meyrink, Franz Werfel, Egon Ervín Kisch, z básnílků Reiner Maria Rilke.

Franz Kafka  1883 - 1924

Pocházel z rodiny obchodníka. Vystudoval práva a pracoval jako pojišťovací a bankovní úředník. Nepochopen rodinou, zej. otcem,zemřel na TBC v Kierlingu u Vídně.

Kafka na jedné straně obdivoval otcovu životní sílu a rozhodnost, na druhé straně trpěl vůči němu pocitem vlastní nedostatečnosti, viny, strachu a ztrátou sebedůvěry. Uzavíral se do sebe. Byl 3x zasnouben, nikdy se neoženil. To dokládá rozpolcenost jeho osobnosti. Jeho svět je absurdní a fantaskní. Dějí se v něm věci odporující logice, jsou však prezentovány jako samozřejmé. Je to svět odcizování člověka. Cítíme pesimismus a bezvýchodnost situace hrdinů, zároveň ale také touhu nějak situaci vyřešit a zvládnout, zachránit člověka.

Ke Kafkovu odkazu se hlásí existencialisté, expresionisté, představitelé absurdní literatury, postmodernisté.

V době komunistického Československa nebyl zájem vydávat Kafku, neslučovalo se to s proklamovaným optimismem doby a literatury.

R. 1963 se konala v Liblicích u Prahy konference, jejímž posláním bylo vrátit Kafku tam, kam patří, rehabilitovat ho po období komunistického a socialistického přezírání. Tato rehabilitace je dokladem uvolnění ovzduší v 60. letech.

Dílo: Proces R

        Zámek R

        Amerika /původně pod názvem Nezvěstný/

       povídky Proměna, Doupě, V kárném táboře

Proces: nedokončený román, 10 poměrně samostatných kapitol. V den 30. narozenin se Josef K., prokurista banky, probudí a ke svému překvapení zjistí, že dva neznámí muži vnikli do bytu, aby jej zatkli, neboť je obžalován pro neznámé provinění před záhadným soudem. Začíná proces. Josef K. je zatím ponechán na svobodě a jen občas je povolán k podivnému vyšetřování, jež se koná na půdě odlehlého činžáku. Zpočátku považuje obžalobu za nesmyslnou, cítí se nevinen, snaží se zlehčovat svou situaci. Později se snaží soudní jednání ovlivnit. Zdá se, že soud má jen tolik moci, kolik mu obžalovaný přizná.

Proces pokračuje a bere Josefu jeho čas a energii. Hrdina se mu víc a víc poddává, až nakonec přijímá jeho ortel. Rok po zahájení procesu je popraven za městem v opuštěném lomu "jako pes".

Interpretace románu mohou být různé. Imaginární soud může být pochopen jako autorita Boha, proti níž je člověk malý a bezmocný. Nebo jako totalita, která člověka drtí a není z ní úniku. Nebo spočívá vina Josefa K. v tom, že připustil zmechanizování svého života, odpadl od lidství, vzdal se všeho, co dělá člověka člověkem- koníčků, lásky, rodiny,...V symbolice příběhu je skryta otázka, proč člověk nemůže žít správně. Není schopen zákon života ani poznat, jen marně hledá východisko. Jeho přijetí viny je uznání neschopnosti vzdorovat.

 

Proměna: Jednoho rána se obchodník Řehoř Samsa promění v odporný hmyz. Celá povídka pak vypovídá o proměně vztahu mezi Řehořem a jeho rodinou. Od počátečního šoku po deprese a brutalitu. Řehoř sám vycítí vážnost situace a dobrovolněkončí svůj život. Umírá, aniž by cokoliv podnikl.

Za Kafkova života vyšlo jen několik povídek. O vydání jeho děl se po autorově smrti postaral  přítel-spisovatel Max Brod, organizátor pražského kulturníého života, propagátor Janáčka.

 

 

Gustav Meyrink , vl. jm Gustav Meyer

 

Dokázal ve svých knihách vystihnout atmosféru staré Prahy, magii mezi náhrobky židovského hřbitova nebo ve spleti staroměstských uliček.

Jeho dílo má dvě polohy- mystickou a pak sarkasmus a groteskno.Pohyboval se v bankovních kruzích, byl obviněn, že se jako bankéř dopustil podvodů, že vyvolával při své práci duchy a užíval spiritistické triky. Důsledkem byl pobyt ve vězení.

Golem R - napínavý příběh ze staré Prahy. Čtenář si sám stanoví hranice mezi snem a skutečností. Najdeme zde vlivy staroegyptské filozofie, židovské kabaly, buddhismu. Román posiluje představu Prahy jako magického města.

 

Franz Werfel 

Čtenářsky nejpřístupnější z okruhu pražských německých spisovatelů. Dramatik a prozaik, někdy pokládán za nejslavnějšího německého autora. Měl velký úspěch i v USA.

Od r. 1917 žil ve Vídni, r. 1938 emigroval do USA.

Jeho romány se vyznačovaly mravním laděním. Usiluje o lásku, dobro, mravní čistotu.

Čtyřicet dnů R  slavné dílo, zachycuje události 1. sv. války, kdy Turci chtěli v rámci zajištění týlu vyhladit arménský národ.

 

 

Egon Ervín Kisch

Spisovatel a novinář. Pracoval pro Prager Tagblatt. Snažil se jako novinář vždy "být při tom". Po požáru Říšského sněmu byl vykázán z Berlína, kde dočasně působil, žil také krátce v Paříži a pak emigroval do USA.Zemřel v Praze.

Za své novinářské nasazení si vysloužil přezdívku "zuřivý reportér". Jeho styl je lehký, elegantní, s nadhledem, působí bezprostředně a autenticky.

 Byl také znalcem pražského podsvětí - barů, šantánů, byl přítelem pasáků, prostitutek, zlodějíčků. Znal jejich životní filozofii a jejich zvyky. Uměl proto dobře hovorovou češtinu.

Zuřivý reportér, Pražský pitaval, Pražská dobrodružství, Tržiště senzací

 

                                            

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode