Česká próza 1. pol. 20. století

25.10.2009 09:39

 

                         Česká próza 1.poloviny 20.stol.

 

Je velmi tématicky rozrůzněná. Pokračují předchozí umělecké tendence: realismus-Jirásek vydává závěrečné díly svých kronik U nás, F.L.Věk, Bratrstvo a také román Temno. Winter vydává svého Mistra Kampana,vycházejí stěžejní romány Terezy Novákové- Jan Jílek, Jiří Šmatlán, Na Librově gruntě, Děti čistého živého a Drašar. Vydávána jsou díla naturalistů- K.M.Čapka-Choda-Kašpar Lén Mstitel, Turbina, Antonín Vondrejc a Mrštíků Rok na vsi.

 

 

                    1.světová válka v české literatuře

 

     Čeští autoři se vyrovnávali s válkou více než 15let, buďto s vlastními zážitky, nebo s válkou jako krizí lidstva. Svéráznou skupinu lit.s váleč.tématikou tvoří legionářská literatura, tvořená příslušníky čs.legií, zej.ruských. Nejznámější autoři jsou Rudolf Medek, Josef Kopta, František Langer a Jaroslav Kratochvíl.

Rudolf Medek:1890-1940.Aktivní účastník legií. B,P,D.Anabáze:pentalogie, patetické líčení vál.událostí v Rusku včetně vyčerpávající cesty čs.legií přes Sibiř do Vladivostoku a následné cesty domů.Medkova tvorba má spíše význam kronikářský než umělecký.

     Medek zastával krajně pravicové postoje, ve 30. letech dokonce fašistické názory. Byl jedním z autorů, kteří ve 30. letech napadali Karla Čapka pro jeho demokratické postoje.

Josef Kopta 1894-1962.B,P.Účastník 1.sv.války. Třetí rota-trilogie líčící postup malé voj.jednotky od Zborova přes Sibiř k Vladivostoku. Líčí hrdinství i stesk po domově.

František Langer 1888-1965. P,D.Legionářský a vojenský lékař. Drama Jízdní hlídka-viz dříve.Po válce psal veselohry- Velbloud uchem jehly. Próza s leg.tématikou-Železný vlk.

Jaroslav Kratochvíl –Prameny: Rusko před rokem 1917, politické uvědomování našich vojáků, kteří byli součástí mezinár.vojsk. Prostředí zajateckých táborů.Hrdinové procházejí kritickými situacemi pro poznání charakteru.Neidealizuje.

V legionářské lit.šlo o zobrazení skutečných historických událostí s patřičnou vážností. Rozdílný postoj k válce zaujal

Jaroslav Hašek 1883 - 1923

Bohém, mystifikátor, dobrodruh, hospodský povaleč.

     Nar.se v Praze v rodině středošk.profesora. Po nedokončeném gymnáziu se učil drogistou a nakonec odmaturoval na OA. Pracoval jako bankovní úředník,, pak se živil psaním. Žil jako bohém. Toulal se po Evropě, pomáhal makedonským povstalcům. Začátkem století se sbližuje s anarchisty, působil v několika časopisech,obchodoval se psy, vystupoval jako kabaretní konferenciér. V r.1911 stál u zrodu recesistické Strany mírného pokroku v mezích zákona a také za ni neúspěšně kandidoval do parlamentu.  Během války se dostal do ruského zajetí, přešel k čs.legiím a nakonec vstoupil do Rudé armády.Za vstup do Rudé armády ho legionáři chtěli pověsit.  Po návratu domů se i z důvodů výpadů proti jeho osobě  uchyluje do ústraní do Lipnice nad Sázavou./dnes festival Haškova Lipnice / .

Májové výkřikyBb, debut, paroduje dekadentní verše.

Hašek je autorem asi 1200 povídek.

Črty, povídky a humoresky-Pp a reportáže z cest po R-U.

Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy a jiné humoresky -předválečné povídk.soubory

Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky-Pp, poprvé se objevuje postava Švejka ještě před válkou - r. 1912

Dobrý voják Švejk v zajetí - vyšlo r. 1917 v době autorova působení v legiích

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války –humorist.román,nejpřekládanější česká kniha, několikrát zfilmován a dramatizován, zůstal torzem, Hašek zemřel uprostřed tvorby 4.dílu.Román dopsal Karel Vaněk.

Děj knihy - referát

Švejk se svým nesmrtelným šibalským parodováním všeho vojenského a monarchistického plní všechny rozkazy ad absurdum, čímž kolem sebe působí zmatek. Vypráví neuvěřitelné historky, ironizuje zkostnatělost starého světa, baví všechny kolem sebe na pozadí vál.hrůz.Švejkovi nadřízení-nadporučík Lukáš, feldkurát Katz, poručík Dub ztělesňují omezenost a byrokracii R-U V mnoha postavách je vykreslen „český človíček“-např. dobrovolník Marek, rváč Vodička, pasívní Baloun, voják Švejk.

     Se situacemi se vyrovnává šikovně a obratně, ať už vědomě ,nebo nevědomky. Je tzv.geniálním idiotem, považuje své okolí za většího idiota, než je sám, zdánlivě se mu přizpůsobuje, dělá ze sebe hlupáka, což je v jeho pozici geniální.

     Jako literární typ je Švejk člověkem válečné doby, hájící své právo na lidskost, prostomyslný dobrák i moudrý blázen. Představitel lid.odporu proti ponižování člověka, proti násilí a válce.

     Švejkův postoj je směsicí prohnanosti a zároveň bodré hlouposti až primitivnosti a oddanosti úřadům a vojenské vrchnosti.Švejkův optimismus je v protikladu k absurditě a chaosu válečné vřavy.Román je chápán jako satira na dobu, na válku a zároveň na lidskou hloupost. Absurdita podaná humorně - jako groteska.

     Švejkovina a švejkování vešlo do lidského povědomí jako popírání smyslu řádu, negace odpovědnosti, vyhýbání se pořádné činnosti.

     Zdrojem komiky románu je též jazyk.Hovorový , vojenská hantýrka, vulgarismy, zkomolená němčina, maďarština.

     Zajímavé je, že Švejk není nikde blíž popsán, neznáme ani jeho věk. Obvyklá představa vychází ze slavných ilustrací Josefa Lady.

Hašek se v díle inspiruje vlastními zkušenostmi, ale nedochází k úplnému ztotožnění.

 

Další autoři válečné literatury: Fráňa Šrámek - Pp Žasnoucí voják, Jaromír John - Pp Večery na slamníku, Vladislav Vančura - R Pole orná a válečná, Jan Weiss - R Dům o tisíci patrech / vědeckofantastický příběh / , Božena Benešová - trilogie Úder, Podzemní plameny, Tragická duha.

  

              Avantgardní próza

 

 

Vladislav Vančura 1891-1942

Psal prózu, drama, filmové scénáře, také režíroval ( filmy Před maturitou, Marijka nevěrnice )

Nar.se v Háji u Opavy. Mládí prožil v Davli u Prahy a v Praze, kde vystudoval gymnázium a medicínu. Zřídil si lék.praxi na Zbraslavi. Později se věnoval jen literatuře. V květnu 1942 byl za své protifaš.postoje zatčen gestapem a popraven.

     Jeho dílo stojí blízko lyrismu poezie, vyznačuje se básn.metaforami. V.je jazykový a stylový experimentátor, užívá archaismy, knižní výrazy slangová slova, také hovorovou řeč. Osobitá je větná skladba-dlouhé a složité větné konstrukce blížící se době humanismu. Jeho díla jsou plná obrazů, inspiruje se renesanční i klasickou prózou. Po jazykové stránce je nepřekonatelný, jeho úsilí jde proti zhovorovění jazyka.

     Pekař Jan Marhoul R líčí tragický osud zchudlého pekaře, který doplatil na svou dobrotu a lidskost ve světě plném sobectví a nenávisti. Pekař se nejprve dostává do dluhů,   stěhuje se s rodinou do starého mlýna, kvůli zranění a tlaku hrabivého okolí opět propadá bídě. Z majitele pekárny se stane dělníkem, onemocní a zemře.Je typem poctivce, který nemá smysl pro majetek a peníze. Okolí zneužívá jeho bezelstnosti. V románu má zvláštní roli vypravěč, který komentuje děj a jednání postav, stojí nad příběhem a nezasahuje. Působí jako ironizující prvek, kritizuje morálku maloměsta a doby.

Zvláštností stylu je inspirace biblickým jazykem, který také navozuje dojem nadčasového děje.

     Vančura byl členem a jednu dobu i předsedou poetistického sdružení Devětsil a přijal názor teoretiků této

skupiny, že revoluce v literatuře má být prováděna experimenty s formami a jazykem.

     Pole orná a válečná –protiválečný R, nesouvislý děj, volně řazené scény z fronty a ze zázemí.

     Rozmarné léto –humorná novela, vznikla pod vlivem poetismu. Obřadný archaický jazyk, parodie na přízemnost měšťáků. Novela zobrazuje klidný život tří přátel-Antonína Důry, abbé Rocha a důstojníka Huga v Krokových Varech. Jejich idylu a stereotyp naruší příjezd kouzelníka Arnoštka a jeho chráněnky, krásné Anny.

   Básnická hravost a lehkost, oslava života a vyjádření radosti z něj.

     V díle se objevuje téma cirkusu a varieté, jež bylo v literatuře 1.republiky často využíváno:lidé od cirkusu přinášeli do měst vzruch a vůni dálek, ale byli středem pozornosti i pro svůj neobvyklý způsob života.

     Dílo bylo geniálně zfilmováno J. Menzelem, Plavčíka Důru hrál R. Hrušínský, majora V.Brodský, Arnoštka režisér Menzel, Annu Jana Preisová.

Více o ději – vlastní četba.

     Markéta Lazarová baladicky laděný příběh ze středověku, balada v próze.Vančura chtěl ukázat život, který se ve středověku žije naplno-vášně, láska,nenávist, šarvátky, pevné spojení s přírodou. Kontrastem je život dnešní doby- lež, přetvářka, maloměšťáctví, pohodlí,rádoby poklid.Příběh lásky končící tragicky, ale život má pokračování, Markéta čeká dítě, takže ani smrt milého nezastaví věčný koloběh života.

     Útěk do Budína R z česko-slovenského prostředí

     Luk královny Dorotky-soubor drobných renesančních povídek

     Konec starých časů-R, v titulní postavě ruského běžence knížete Megalgorova vytvořil autor typ novodobého barona Prášila

     Tři řeky –živ.osudy selského synka. Hledá smysl existence, nachází ho v aktivních činech.

     Obrazy z dějin národa českého- nedokončeno, V.chtěl posílit národní hrdost v těžké době fašistické hrozby.

     Jezero Ukereve –drama, protikolonialistisky zaměřené-kritika fašismu

     Josefina drama, vzdáleně připomíná Pygmalion.Hrdinka i přes společenskou neobratnost má převahu nad škrobenými měšťáky.

Podle jeho knih vznikly filmy Markéta Lazarová (1967, František Vláčil), Rozmarné léto (1968, Jiří Menzel), Konec starých časů (1989, JIří Menzel).

 

 

K avantgardní próze bychom mohli přiřadit i dílo Karla Konráda: Robinsonáda, Rinaldino, Dinah.

 

    

   DEMOKRATICKÁ LITERATURA

              Tzv. demokratický proud v literatuře mezi válkami reprezentují bratři Čapkové-Karel a Josef, dále Eduard Bass a Karel Poláček.

 

     KAREL ČAPEK 1890-1938

     Spisovatel, novinář, překladatel. Narozen v Malých Svatoňovicích v rodině lékaře. Většinu dětství prožil se sourozenci-bratrem Josefem a sestrou Helenou v Úpici v Podkrkonoší. Velký vliv na jeho osobnost měl otec, silný a spravedlivý člověk , a babička Novotná, která pěstovala svými pohádkami a příběhy v dětech lásku k rodné řeči.

Středoškolská studia začal na gymnáziu v Hradci Králové, z něhož musel odejít pro účast na tajném studentském spolku. Pokračoval v Brně a maturoval v Praze. Zde taky studoval FF. Získal doktorát, krátce byl vychovatelem ve šlechtické rodině Lažanských, od r.1917 pracoval v Národních listech, od r.1921 v Lidových novinách. Působil jako dramaturg Divadla na Vinohradech.

Byl členem PEN klubu/mezinárodní sdružení spisovatelů/ .

Svým životem, názory a tvorbou byl demokratem a humanistou. Těžce nesl situaci 30. let a útoky proti své osobě v té době. Jeho smrt r.1938 bezpochyby s politickou situací souvisí.

Jeho tvorba je ve znamení zájmu o obyčejného člověka a drobné věci, na nichž je život založen.

 

Jeho dílo lze rozdělit časově i tématicky.:

1.období do r.1920

Zářivé hlubiny, Krakonošova zahrada – prózy napsané spolu s bratrem

Boží muka Pp – spíše pesimistického ladění. Autor je přesvědčen, že člověk nemůže poznat absolutní pravdu. Absolutní pravda je jen souhrn pravd relativních.Zamýšlí se nad záhadami lidské duše a nad rolí náhody.V povídkách je často motiv tajemství nebo nějaké záhady.

Trapné povídky Pp- klade otázky o smyslu života a lidského konání

Loupežník D viz učivo o dramatu

Francouzská poezie nové doby – překlady tvorby moderních fr.básníků, předmluvu k dílu napsal Nezval

 

2.období 1921 – 1927

Pro toto období jsou charakteristické románové a dramatické utopie. Zabývá se problémem možného zneužití techniky. Podle K.Č. je pokrok techniky rychlejší než morálka, z toho pramení možnost zneužití vynálezů.

R.U.R.-Slovo „robot „ užil z podnětu bratra Josefa, stalo se mezinárodním termínem. Utopické drama o střetu lidstva a techniky. Viz učivo o dramatu

Továrna na Absolutno-román-fejeton o vynálezu síly, která mění lidi, způsobuje konflikty a války. Každé absolutno je nebezpečné.

Věc Makropulos – hra pojednává o tématu dlouhověkosti ,autor s ním polemizuje. Zhudebněno L.Janáčkem.

Ze života hmyzu – satirická alegorická hra, spolu s bratrem

Krakatit – utopicko-fantastický román: Inženýr Prokop, chemik a vynálezce, sestrojil nebezpečnou třaskavinu, důsledky jejího působení však nedomyslel. Při vynálezu byl zraněn, bloudí v horečce Prahou i venkovem. Nevědomky prozradí svému bývalému spolužákovi část složení krakatitu.Zároveň varuje před zničením světa. Část trhaviny je ne dálku přivedena k explozi, kterou je Prokop nucen sledovat. Tajemný stařec v závěru románu varuje před nepromyšleností lidských činů a nabádá k zodpovědnosti.

Adam Stvořitel – D, společné dílo bratrů .Ironicky je zachycen typ člověka, který ničí starý svět. Při tvorbě nového ztroskotá.

 

3. období – přelom 20.a30.let

   Psal hlavně prózy pro noviny – sloupky, fejetony, drobné prózy. Noviny ho naučily hutně se vyjadřovat, bystře pozorovat, pohotově zachytit.Přitom se dokázal vyhnout frázovitosti. Výbory novinových článků vyšly v souborech O věcech obecných čili Zoon politikon

                    Proč nejsem komunistou

                    V zajetí slov  

                     Kritika slov/kritika frází. Podle Č. je fráze ustálené lhaní /

                     Marsyas čili Na okraj literatury

                    Jak se co dělá

                     Marsyas čili Na okraj literatury

                    O věcech nejbližších   

                   Zahradníkův rok

cestopisy:

Italské listy, Anglické listy/viz níže /, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever: cestopisné fejetony, poutavě líčí dojmy z cest, je vtipný, originální

Anglické listy: K.Čapek přinesl pestrý obraz anglic.života a jeho zvláštnosti. Popisuje anglický domov, typické Angličany,kteří jsou zamlklí a vážní, nezajímavou angl.kuchyni, gentlemanství. Popisuje Londýn s obrovským hemžením lidí, všímá si parků, kde se může chodit po trávě, píše o Hyde parku, londýnské dopravě, všímá si strážníků,...Píše i o anglickém a skotském venkově plném huňatých ovcí, jezer a typických domků.Vykreslil i angl.společenský život a kulturní tradice.To vše vtipně, doplněné o subjektivní hodnocení. Pracuje s obrazným jazykem, užívá nadsázku, bohaté výčty skutečnosti, vtahuje čtenáře do děje formou důvěrného dialogu.Pro větší názornost je doprovodil vlastními kresbami.

 

 

 

povídky:

Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy-Pp nechává se inspirovat denními zprávami z černé kroniky.Někde je jádrem povídky příhoda téměř detektivní, nejde však o odhalení pachatele, spíše o poznání morálky, vztahů mezi lidmi, lidské povahy.

pro děti:   

Dášeňka čili život štěněte

Devatero pohádek – tradiční pohádkové motivy jsou spojovány s reáliemi tohoto světa.Postavy jsou polidštěny, děj je situován na konkrétní místo. Nejsou tu „zlé“ postavy, spíše nedobří lidé. Pohádky dokládají autorovu radost z vyprávění.

 

4.období   30.léta 

Nejvýznamnějším dílem období je tzv.noetická trilogie, v níž vyvrací představu, že je jen jedna absolutní pravda. Romány jsou ovlivněny pragmatismem. Podle této filozofie jen to je dobré, co je užitečné. Kritériem pravdy je užitečnost , úspěšnost a zkušenost. Je to filozofie praktického života. Není absolutní pravda, jen relativní .

Hordubal –R : sledujeme příběh Juraje Hordubala, který se po osmi letech vrací z Ameriky k rodině. Přestože nese peníze, zjišťuje, že není doma vítán. Manželka Polana je mu nevěrná s čeledínem a dcera se ho bojí. Hordubal je nalezen mrtev. Ukáže se, že byl sice smrtelně nemocen, měl těžký zápal plic, ale pravá příčina smrti bylo probodnutí srdce tenkým předmětem, nejspíš košikářskou jehlicí. V soudním procesu dojde k vynesení trestu, Polana a čeledín jsou shledáni vinnými.Hlavní důkaz, Hordubalovo srdce, se ztratilo a nebylo nikdy pohřbeno.

Děj je rozdělen do 3 částí, jež umožňují pohled na příběh z různých úhlů: v první sledujeme události z pohledu Hordubala, zažíváme jeho osobní prohru . Tato část končí H.smrtí. Ve druhé č.má čtenář možnost náhledu zvenčí – policejním vyšetřováním. Může porovnat rozdíl mezi interpretací lids.života a jeho skutečnou podobou. Třetí část je zápisem soudního přelíčení s obžalovanými. Jedinečný lidský život je nahrazen schématy kriminálních případů.

Román sdružuje prvky realistické prózy a psychologické.. Jednotlivé části jsou rozlišeny i stylově:výpověď Hordubala je citovější ve srovnání se strohým neosobním stylem četníků.Jde tu také o syntézu dvou žánrů-balady a detektivního R.

Do noetické trilogie dále patří R Povětroň , R Obyčejný život.

 Všechny prózy spojuje neustále vracející se otázka, co je pravda.V době psaní byl Čapek ovlivněn pragmatismem. Podle Čapka neexistuje jediné skutečné poznání, pravda sama o sobě, ale vztahuje se k člověku v konkrétní životní situaci.

 

5.období – konec 30.let

Ovlivněno hrozbou války a diktatury. Neohroženě se staví na stranu demokracie a míru.

Hovory s TGM- názory T.G.M., vzpomínky, postoje. Čapek se s Masarykem a dalšími osobnostmi scházeli každý pátek – říkali si „Pátečníci“ .

Válka s mloky – protiválečný alegorický román Mloci jsou jednak alegorií fašismu, jednak jsou to odlidštění lidé, přinucení systémem k otrocké práci.

Kapitán van Toch se na cestě Tichomořím setkal s učenlivými mloky, kteří jsou schopni pracovat. Seznámí s tím přítele Bondyho. Vymyslí spolu, že mloci budou lovit perly a podnikatelé zbohatnou. Mloci zamoří svět, jsou vtaženi do všech oblastí. Jsou jako lidé, ale bez citu a bez duchovní stránky. Alegorie průměrnosti, hlouposti, bezcitnosti.

Bílá nemoc, Matka – protiválečná dramata, viz dříve

První parta – nepolitický román, o lidské solidaritě

Život a dílo skladatele Foltýna – nedokončený poslední R

 

Čapka charakterizuje moudrost, kultivovanost , jazykové mistrovství a fabulační nápaditost. Mistr a umělec.

 

 

 

 

      KAREL POLÁČEK – 1892 – 1944

 

Pocházel z Rychnova nad Kněžnou z rodiny židovského kupce. Vystudoval gymnázium, 1.sv.válku prožil na ruské a srbské frontě. Pracoval v redakci Lidových novin jako autor soudniček, sloupků, fejetonů, povídek. Redakci musel z rasových důvodů opustit r.1938. Zahynul v Osvětimi.

Muži v ofsajdu –R z fotbalového prostředí., vtipně proniká do psychologie fotbalových fanoušků.

Dům na předměstí- R kritizující maloměšťáky

Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno – románová pentalogie, 5.díl je nezvěstný.Autor sleduje své hrdiny nejdříve v zatuchlé atmosféře venkovského městečka těsně před vypuknutím 1.sv.války, pak na haličské frontě, nakonec ve válečném zázemí.

Bylo nás pět – úsměvná próza pro děti. Vytvořil ji v nejtěžší době svého života, ve strachu z transportu. Za dětským vypravěčem Péťou Bajzou je skryt samotný autor.Je vyprávěno v 1.osobě.V partě s Antonínem Bejvalem, Édou Kemlinkem, Čeňkem Jirsákem a Zilvarem z chudobince prožije spoustu dobrodružství, rošťáren, dětských bitev a historek. Vděčným zdrojem humoru je i klukovský jazyk, mísící uličnickou hantýrku a knižní nebo vznešená slova.

Michelup a motocykl

Edudant a Francimor

Vše pro firmu

Hostinec U Kamenného stolu  - pod jménem Vlastimila Rady, ilustrátora knihy/ z rasových důvodů/

Poláčkovy knihy charakterizuje hořký až smutný humor, v tom navazuje na A.P.Čechova.Jeho humor se pohybuje na hraně tragična a komična.  Někdy ironické, jindy shovívavé vykreslení lidiček malého města . V knihách Dům na předměstí a Hlavní přelíčení přechází jeho kritika do sarkasmu.Přitom autor chtěl být "patriotem života".

     Trvalo nějakou dobu, než se naučil  jak psát o maloměstu a nepodlehnout malosti, zachovat si zdravý odstup.

 

 

 

 

 

EDUARD BASS 1888-1946

 

Vl.jménem Eduard Schmidt. Byl synem majitele továrny. Absolvoval OA, krátce pracoval v otcově firmě.Na obchodních cestách světem navštěvoval šantány a kabarety. Po návratu utekl od obchodování ke kabaretu Červená sedma , což byl vynikající kabaret své doby, jeho tvůrci si "utahovali" z c. k. mocnářství. Vznikly tam vynikající scénky, kuplety . Červená sedma byla skvělým předobrazem malých divadel pozdější doby.

Po válce pracoval Bassv Lidových novinách, psal rozhlásky – veršované komentáře k  týdenním událostem. Od r.1933 byl šéfredaktorem LN, v roce 1942 musel z novin odejít.

Klapzubova jedenáctka – kniha pro děti psaná ve stylu moderní pohádky.

Cirkus Humberto – R, oslava odvahy, pracovitosti, houževnatosti a inteligence českého člověka.Jde o románovou kroniku, líčící osudy několika cirkusových dynastií. Ústřední postavou je Václav Karas z pošumavské vesnice, který se svým otcem zedníkem hledá práci ve světě. Zakotví v Hamburku u cirkusu Humberto. Tatík Karas pracuje se stavěči a hraje v cirkusové kapele, syn Vašek se pohybuje mezi zvířaty a v manéži. Nebojí se žádné práce a námahy, stane se dokonce krasojezdcem, artistou a krotitelem. Jeho kariéra pokračuje sňatkem s dcerou ředitele cirkusu Helenkou Berwitzovou. . S cirkusem prožije slávu i nezdary a úpadek. Po krizi je nucen ho prodat, stane se ředitelem varieté v Praze a dovede ho k úspěchu.

V díle vystupuje řada postav různých národností, Bass vystihuje nejen prostředí cirkusu, ale dává i obraz proměnlivé doby a společnosti.

Román má kronikářský charakter, Bass se projevil jako znalec, pozorovatel a milovník cirkusu. Psal dílo v době, kdy byl nucen opustit noviny.V románu se snoubí atraktivní děj s hlubším pohledem na lidskou zodpovědnost, sounáležitost.

Barvité líčení přímo navádí na filmové zpracování............vznikl televizní seriál v režii.............................. .

 

 

Lidé z maringotek – povídky z cirkusového prostředí.

 

 

 

JOSEF ČAPEK 1887 – 1945

Malíř, grafik, spisovatel. Roku 1939 zatčen a během války vězněn. Zemřel na tyfus v koncentračním táboře Bergen – Belsen.Zprvu psal společně s bratrem povídky a dramata.

Kulhavý poutník- kniha na pomezí eseje a beletrie

Psáno do mraků – kniha aforismů

Stín kapradiny – R , jakoby balada v próze o pronásledování dvou pytláků, kteří jsou vrahy lesníka. Hnáni výčitkami svědomí končí dobrovolnou smrtí.

 

  

   Psychologická próza 1.pol. 20.st.

 

Autoři se soustředili na psychologii postav,nitro člověka.Byli ovlivněni učením S. Freuda.V centru pozornosti autorů byly často patologické jevy a pudovost. Česká psychologická meziválečná próza měla vynikající úroveň.

 

Jaroslav Havlíček / 1896-1943 / 

Psal romány a povídky. Často líčí degeneraci a marnost měšťáckého života.

Neviditelný R, psychologická studie, popisující osudy rodu Hajnů, jemuž vládne šílený strýc postižený představou, že je neviditelný. Rodovému prokletí nakonec neunikne ani vypravěč Petr, muž, který se do továrnické rodiny přiženil z vypočítavosti a touhy po majetku.Ztrácí svou ženu a zjišťuje, že i jeho syn je duševně postižený.Je typem plebejce, který se dere nahoru. Román má až hororové prvky. 1988 vznikl film Prokletí domu Hajnů v režii Jiřího Svobody.

Petrolejové lampy naturalisticky vykreslený R, příběh nehezké ženy, která touží po citově naplněném životě. I přes snahu a dobrou povahu nakonec její snahy ztroskotají.

Štěpka Kiliánová to nemá v životě lehké, i když je dcerou úspěšného stavitele.Není hezká, neumí tancovat, je veliká a neohrabaná.Má drsně otevřenou povahu, což se na malém městě neodpouští.Touží po manželovi a dětech.Pár rozpačitých mužských pokusů ztroskotá, nakonec si vezme bratrance Pavla Malinu, který pije, karbaní a dělá dluhy. Jeho bratr Jan ho odmítne živit , a tak se z vypočítavosti uchází o Štěpku, která sama sebe přesvědčuje, že ji má rád.Teprve po svatbě vychází najevo, že si vzala zpustlíka neschopného milostného styku, jehož paralýzu autor sleduje až k dramatickému konci.Štěpka se však nevzdá. Po Pavlově smrti začne hospodařit s Janem.

   Je to maloměstská „lidská komedie“, líčící autorovu rodnou Jilemnici v době nástupu továren a železnice.Zfilmováno 1977 Jurajem Herzem.

Helimadoe- poetický příběh chlapeckého dospívání. Pět dcer venkovského lékaře se musí podřídit konvencím domu, každá se svým způsobem snaží vymanit. V zajetí ženského světa se ocitne mladý chlapec, kterého dá otec do lékařova domu jakoby do učení.Poeticky zfilmováno Jaromilem Jirešem r. 1993.

Ta třetí  R o muži, který se nemůže rozhodnout mezi dvěma ženami, doplatí na svou slabost.

 

S psychologickou prózou souvisí literatura psaná pod vlivem expresionismu. Zachycovala bezprostřední, rozumem nekontrolované duševní stavy,odcizení člověka, úzkost, cizotu, absurditu, krizi evropské civilizace.

 

Richard Weiner 1884 - 1937

Prozaik, básník. Jeho dílo se vymyká směrovému zařazení.Je pokládán za expresionistu a surrealistu. Byl dopisovatelem LN v Paříži.  Hlavním tématem je u něj rozpolcenost člověka a nesrozumitelnost lidské existence.Užívá vnitřního monologu při zachycení cítění a myšlenek.Je u něj patrný vliv Dostojevského, také řeší otázky viny a trestu.

Lítice Pp , Škleb Pp

 

Ladislav Klíma 1878-1928

Stejně jako Weiner je pokládán za expresionistu a surrealistu.Byl extrémním individualistou, zabýval se spiritualismem, výstředními duševními stavy, sny, halucinacemi,ty se v jeho díle prolínají s děsivým dějem. Podivínský samotář.

Zaměřoval se na rozpornost a absurditu lidského života. Příběhy podbarvuje psychopatologickými jevy a sexem. Mnohé své rukopisy sám zničil.Byl ovlivněn F. Nietzschem a jeho teorií nadčlověka jako silného jedince,utvářejícího si vlastní morálku.Měl svou vlastní filozofii, podle ní žil, nerespektoval společnost. Chtěl si dokázat sílu vůle a tím dosáhnout vyšší svobody.

Utrpení knížete Sternenhocha -groteskní romaneto, zfilmováno Janem Němcem pod názvem V žáru královské lásky ,v hl. rolích Vilém Čok a Ivana Chýlková.Ústřední melodii nazpívala M. Kubišová, kdysi manželka režiséra Němce.Velká část děje se odehrává na televizním vysílači na Žižkově.

 

Josef Váchal 1884 - 1969

Grafik, knihvazač, typograf, řezbář. Expresionista, vliv surrealismu, propagátor spiritualismu. Trpěl halucinacemi. Studoval stará náboženství, sekty,magii.Rušil hranici mezi vážností a směšností.Jeho dílo má prvky grotesky, parodie, ironie , mystifikace.

Krvavý román R pokus o ideální horor. Napovídá autorův zájem o pokleslou literaturu. Tzv. krváky obhajuje v 1. části knihy. Román nemá ucelený děj, jednotlivé příběhy jdou na přeskáčku. Je tu příběh z pařížského nevěstince, prostředí kláštera, mučírna, spousta mrtvých,čtenář brzy ztratí přehled. Ve 3. části vystoupí autobio. postava spisovatele Paseky, který píše knihu /v knize/- Krvavý román.

Autor dílo doprovodil vlastními dřevoryty. text sázel bez rukopisu. Vzniklo pouze 17 exemplářů. Protestoval proti industrializaci typografie, vše sám vyřezával, tiskl, pak desky ničil.

Portmanův domek v Litomyšli vyzdoben démonickými freskami.

 

 

 

 

Jarmila Glazarová 1901-1977

 

Vlastním jménem Podivínská.

Roky v kruhu -autobio.próza, vzpomínka na vlastní harmonické manželství

Vlčí jáma psychologický román, obraz manželství tyranské, stárnoucí, lakomé a egoistické Kláry a mladšího Roberta,rozbitý příchodem citlivé dívky Jany.

Referát:

 

 

 

 

 

 

 

Advent -baladická próza z 30.let z prostředí Beskyd. Tragický příběh svobodné matky a jejího syna.

Spisovatelka zobrazuje bezvýchodnost postavení svobodné matky mezi vesnickými lidmi a jejich předsudky.

Krásnou, ale chudou Františku postihne neštěstí: jejího milého zabije strom při práci v lese. Porodí nemanželské dítě a od horalů sklidí opovržení. Její krása upoutá stárnoucího vdovce Podešvu, vezme si ji a slíbí vychovat jejího syna.Františka .Na zanedbaném statku trpí mladá žena vrtochy manželovy bývalé milenky služky Rozíny, snaží se pokorou a pracovitostí vytvořit sobě a synovi domov, ale tvrdé výchovné metody otčíma způsobují, že Metod z domu často utíká, stává se z něj lhář, tulák a zloděj. Františka jednou nechtěně způsobí požár v seníku, kde uhoří její manžel a Rozína. Soustředí se na hledání ztraceného syna.

 V románu je působivě využito nářečí.

 

Václav Řezáč- 1901 - 1956

Jeho romány ze 40. let patří k vrcholům české psychol. prózy. Zpracovává téma zla v člověku, aktuální v každé době.

Černé světlo R    - hrdina potlačuje pocit méněcennosti podlostí a agresivitou.

Svědek R o slabochovi, slídícím po chybách druhých

Rozhraní R

Díla z 50. let nedosahují úrovně dřívějších autorových románů.

Egon Hostovský - 1908 - 1973

Židovského původu, redaktor, diplomat,žil ve Francii, USA, Norsku. 

Žhář N  - motiv žhářství  jako výraz problémů hrdiny, jeho komplikovaného vztahu k rodičům, sestře, k okolí vůbec

Cizinec hledá byt R- osudy českého emigranta v Americe po 2. sv. válce. Pocity odcizení a beznaděje vedou až ke smrti. 

Nezvěstný R atmosféra komunistické společnosti , únor 1948 

 

Katolicky orientovaná a venkovská próza

 Oba směry mají k sobě blízko, motivy víry, země a přírody se objevují pospolu.

Jakub Deml  1878 - 1961

Básník vášnivé duše, rozpolcený mezi Bohem a satanem. Hledá smysl existence uprostřed moderního světa. má blízko k expresionismu, surrealismu, existencialismu.

Jako kontroverzní osobnost byl vyobcován z cirkevní služby. Dominantním tématem je u něj tajemství života a smrti. Zachycuje úzkostné vize světa, pudové přetlaky. Sváří se u něj asketické křesťanství s živelností a smyslovostí.

Pod vlivem expresion.: Hrad smrti ,    Tanec smrti     

Zapomenuté světlo: vlastní život kněze, který má potíže s církví i s občanskou společností. Píše, jak žije, žije, jak píše. Zfilmováno s Bolkem Polívkou a Veronikou Žilkovou v hl. rolích.

Šlépěje  - "koláže slov " 

Moji přátelé B v próze 

Miriam B v próze                    /viz poezie / 

 

 

Jaroslav Durych 1886-1962

Prozaik a básník. Pocházel z Hradce Králové, působil jako vojenský lékař na frontě v Haliči a severní Itálii. Literárně se vracel k myšlenkám katolického baroka, kde nacházel řád a jistotu. Jeho Bůh je vznešený a přísný. Inklinoval k fašismu.

Cikánčina smrt, Panenky, Žebrácké písně - Bb oslavující chudobu a ženskost, která popírá smyslnost a přináší oběti

Jarmark života, Tři dukáty -Pp, motivy pokory a chudoby

Sedmikráska -N, milostný příběh, v němž chudoba a prostota vystupují jako předpoklad čistého citu

Bloudění historický R o setkání katoličky a protestanta ve třicetileté válce. Tzv. větší valdštejnská trilogie.

 

Ruralismus - literární směr, rozvíjející se ve 30.letech v české próze. Zachycuje sepětí s půdou a rodovými tradicemi, ve kterých vidí jistotu řádu a morálky oproti zkažené městské civilizaci.

 

Josef Knap - vůdčí osobnost, formuloval program ruralistů.

Réva na zdi selský R, motiv silné lásky

Muži a hory - R život slovenských pastevců, otázky viny a trestu

Vysoké jarní nebe  R o venkovském manželství a mužském a ženském pohledu na život

 

Jan Čep 1902-1974

Prozaik, spojující ruralistické tendence s vřelým náboženským cítěním.Vedle Vančury nazýván básníkem prózy.

Zeměžluč-hrdinové překonávají životní tragédie návratem k rodovým tradicím a náboženskou vírou

Hranice stínu jediný Čepův R, hledání ztracené identity

Sestra úzkost - Pp

 

František Křelina , Jan Čarek, Vojtěch Martínek , J. Š. Baar

Podle ruralistů vztah k půdě formuje morálku člověka. Nezachycovali  většinou venkov jako idylu, spíše těžký úděl venkovanů, náboženské rozpory.

 Ruralisté byli většinou v 50.letech pro svůj nesouhlas se socialistickým režimem vězněni. Po propuštění nemohli publikovat .  

 

 

         SOCIALISTICKO-REALISTICKÁ   PRÓZA

 

 

Socialistický realismus je tvůrčí princip, který usiloval o zobrazení skutečnosti ve společenském vývoji, ovlivněný marxismem.. Hlavním tématem byl život proletariátu a jeho revoluční perspektiva. Autoři se nejčastěji obracejí k městu, zachycují osudy a proměny jednotlivce a jeho odpovědnost ke kolektivu.Mezi typické znaky s.r.patřily stranickost, lidovost, typizace. Nejvýznamnějšími představiteli u nás byli S.K. Neumann, J. Wolker, I. Olbracht, M.Majerová, M. Pujmanová. Kořeny směru byly v bývalém Sovětském svazu.Vyvíjel se vedle demokratického proudu ve 20. a 30. Letech.

 MARIE MAJEROVÁ 1882 – 1967

Prozaička, novinářka. Působila v soc.dem. a komunistickém tisku.Psala povídky, romány a reportáže vesměs se sociální tématikou.Významná je i její tvorba pro děti a činnost překladatelská/ruská a franc.próza/.

Náměstí republiky-R s prvky anarchismu

Nejkrásnější svět R obraz politických událostí 20. Let

Přehrada R- utopie, vidina změny společnosti

Siréna : románová kronika, osudy několika generací rodiny Hudců. Obraz života kladenských hutníků a horníků ve 2.pol.19.st.Nejstarší z rodiny, Hudec-vynálezce, přichází na kladenskou huť náhodou, když se zraní v lese při práci .Jeho syn, bystrý Pepek frajer, se stane předním valcířem na huti. Je rváčem a záletníkem. Stane se nečekaně obětí hutního neštěstí. Byl hrubý i ke své obětavé, ušlápnuté ženě.Hudcovka je jednou z nejzdařilejších postav dělnických žen a matek v naší literatuře. Zprvu stojí mimo sociální proud, později se do něj zařadí, když jí četnický výstřel zabije milovanou dceru Emču.Jejímu synovi se žertem přezdívá Hudec policajt.Cestoval po světě, účastnil se stávek v Americe, naučil se družnosti a solidaritě. Spolu s matkou jsou oporou stávky na Kladně r.1900.

Román se snaží zachytit cestu našeho pracujícího člověka ke svobodě a lidské důstojnosti.Autorka se opřela o znalost hornického prostředí a využila různé žánrové postupy: kronikářský záznam, dopis, deník, novinářské zprávy.Střídá vypravěče, prolíná dějová pásma.Je tu kladenské nářečí, rčení, úsloví, hornické a hutnické termíny.

Havířská balada – vrchol tvorby, N. Volné pokračování Sirény, její dovětek, komponovaný jako analogie k  villonské baladě.

       Rudla Hudec, nejmladší syn Hudcovky, jako první z rodu porušil tradici a stal se havířem místo hutníkem.Za účast na stávce r.1900 je na černé listině a nemůže najít práci.Odchází do Německa a v příteli na šachtě Milfaitovi najde celoživotního přítele.Přijede za ním jeho láska Milka , rodina se rozroste o 5 synů.Šťastné období přeruší mobilizace před 1.sv.válkou. Hudec musí narukovat, ale díky svému řemeslu se dostane zpět do dolů. Je s ním i nejstarší syn, který zahyne při výbuchu. Hudcovým se narodí holčička, nicméně rodina žije v bídě, Rudla je zmrzačený na šachtě, nemůže sehnat práci. Dílo končí obžalobou společnosti.

Autorka střídá vypravěčské postupy, prolíná přítomnost s minulostí,někde užívá hovorový jazyk.Jedním z motivů je šťastná láska, havířské přátelství, práce jako radost a realizace člověka.Rudla těžce pracuje, ale přesto je současným světem ničen a zahnán na okraj bídy a pokoření.

Z cest: Africké vteřiny       Zpívající Čína

Po válce zneužívala své postavení, selektovala autory.

 

 

MARIE PUJMANOVÁ 1893 – 1958

 

 Prozaička, básnířka, publicistka. Pochází z Prahy ze vzdělaného měšťanského prostředí.

Pacientka doktora Hegla – proti maloměšťácké morálce, za práva svobodné matky.

Sestra Alena-N z lékařského prostředí

Předtucha – P, vystihuje psychologii dospívajících.

Otec s matkou odjíždějí na lingvistickou konferenci . Synové jsou rozhořčeni, že jsou postaveni před hotovou věc, snaží se cestu i překazit. Jejich sestra Jarmila, patnáctiletá dívka, ,má jiné starosti. Dvoří se jí totiž starší tramp Toufar. Ironizuje její ohledy na rodiče, snaží se jí imponovat siláckým vystupováním předvádí se a uráží okolí i Jarmilu. Pozve ji k sobě do chaty, Jarmila jde s bušícím srdcem. Po cestě zaslechne útržek zpráv o vykolejení vlaku. Všechno je hned jinak, má strach o rodiče Za Toufarem pochopitelně nedojde, utíká domů.Druhý den dojde telegram, rodiče jsou v pořádku díky náhodě, jeli pozdějším spojem.

Románová trilogie Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti:zachyceno dvojí prostředí: dělnické v Úlech, což je Baťův Zlín, a intelektuální v Praze, rodina advokáta Gamzy. Zachyceno období od 20.let do konce 2.sv.války. Autorka líčí vnitřní svět a vývoj postav i události společenské – např. lipský proces, odboj české inteligence, zahraniční odboj. Dílo je tendenční, schematické. Po jazykové stránce užívá moderní postupy: vnitřní monolog, nevlastní přímou a polopřímou řeč.

 

 

 

 

IVAN OLBRACHT 1882 – 1952

 

Vlastním jménem Kamil Zeman, syn advokáta a spisovatele Antala Staška/pseudonym / . Nedokončil studia, pracoval jako novinář  ve Vídni v Dělnických listech, později v Právu lidu a Rudém právu.Roku 1929 se rozešel s KSČ, na sklonku okupace byl v ilegálním odboji, po r.1945 byl zahrnut veřejnými funkcemi.

Silně na něj zapůsobil pobyt na Podkarpatské Rusi, kde našel mnoho motivů pro práci.

Golet v údolí Pp: V tomto souboru se O. projevil jako vynikající vypravěč. Píše baladickým jazykem, obrací pozornost k Zakarpatské Ukrajině, vnesl do literatury téma židovství.

 

 

 

 

 

 

 

O zlých samotářích – 3 povídky. „Zlí samotáři „ jsou vyděděnci společnosti, osamělí v boji proti nespravedlnosti. Živí se způsobem společensky neuznávaným, touží po svobodě.

 Žalář nejtemnější – psychol.román o chorobné žárlivosti a sobectví slepého komisaře Macha.

Podivné přátelství herce Jesenia : konfrontace dvou typů herců a dvou koncepcí herecké práce, realistické a romantické

Anna proletářka R- obraz politické situace 20.let, revoluční dělnické hnutí, schematičnost

Z prostředí Podkarpatské Rusi, kde našel nedotčenou krásnou zemi a vřelý  vztah lidí k přírodě, čerpá v reportážích Země beze jména, pozdější název rozšířené knihy je Hory a staletí.

Ze stejného prostředí je i R Nikola Šuhaj loupežník : syntéza pravdivého příběhu a staré zbojnické legendy. Vojenský zběh Nikola Šuhaj se stane zbojníkem. Vede celou skupinu, která uniká před četníky. Na jeho dopadení je vypsána odměna. Nakonec je zabit vesnickými rolníky, zradou kamarádů.

Jde o syntézu mýtu, balady, reportáže - pokus o nový román.

Referát :

 

 

 

 

 

 

 

Téma bylo zpracováno divadlem Husa na Provázku pod názvem Balada pro banditu .Text napsal Milan Uhde pod jiným jménem, hudbu složil Miloš Štědroň. Jiné je zpracování sourozenců Ulrychových Koločava.

Biblické příběhy – pro mládež převyprávěný Starý zákon

O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách -převyprávění indických bajek

Ze starých letopisů -vyprávění ze starých kronik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode