Německá klasická literatura

08.11.2009 14:56

 

Německá klasická literatura

Literatura takto označovaná zúročila podněty osvícenství i hnutí SuD. Inspirovala se největšími antickými díly, jejich demokratičností a řádem, kladla si nejvyšší cíle – dojít k harmonické syntéze přírody a kultury, jedince a společnosti, vybroušenou formou vést člověka k humanitě, duchovní a mravní síle. Umění se mělo prolnout se životem, pomoci člověku nepodlehnout přízemnosti a pasivitě, překonat prakticismus a egoismus.

 

Johann Wolfgang Goethe 1749-1832

Všestranně nadaný muž, na vysoké úrovni se věnoval vědě a umění, dosáhl úspěchů i ve společenském a veřejném životě. Už svými současníky byl nazýván „ Olympanem „.

 

Narodil se ve Frankfurtu n. Mohanem ,zemřel ve Výmaru. Počátky jeho tvorby jsou spojeny s hnutím Sturm und Drang, větší část lze pokládat za německou klasickou literaturu, naplněnou ideály harmonie, humanismu, svobody.

Studoval práva v Lipsku a ve Strassburgu. Poté měl advokátní praxi ve Wetzlaru. Od r.l775 působil na dvoře výmarského vévody Karla Augusta, kde byl tajným radou a posléze ministrem. Spravoval školství, kulturu, komunikace, těžbu rud,…Tyto aktivity jej odváděly od literární práce, ale zase mu daly nahlédnout do praktického života.

Podnikl dvě cesty do Itálie, kde na něj silně zapůsobily antické památky , jižní temperament a teplé podnebí. Odvrací se od mladického bouřliváctví a usiluje o nový ideál harmonického člověka podle antického vzoru.

Pobýval také několikrát v Čechách, kde prožil milostný vztah s mladou Ulrikou von Lewetzov.

Od 90.let se přátelí s F. Schillerem, s nímž vydává časopis a sbírku epigramů.

Goethe byl všestrannou osobností. Kromě spisovatelské práce, zahrnující prózu, poezii i drama, se zajímal o anatomii, geologii, fyziku, optiku, sám maloval.

Je pohřben ve Výmaru ve společné hrobce s F. Schillerem.

Tvorba:

Zpočátku poznamenán hnutím SuD, píše o vzpouře proti společnosti, proti autoritám, o pocitech mladé generace:

Goetz von Berlichingen – drama z německé selské války, odpor proti šlechtě

Prometheus- báseň, odpor proti božské autoritě

Utrpení mladého Werthera – román v dopisech. Příběh lásky mladého intelektuála Werthera k dívce Lottě, kterou poznal na venkovském plese. Lotta má však před svatbou , a tak, přestože jí W. není zcela lhostejný, odmítá ho. W. nevidí jiné východisko než smrt.Tím je symbolizována nejen bezvýchodnost neopětované lásky, ale i pocity mladé měšťanské inteligence, která ve feudálním Německu nemá příležitost se uplatnit. Román podnítil módní vlnu oblékání a taky vlnu sebevražd. Proto byl ve druhém vydání závěr přepracován.

Referát…

Pozdější tvorba

Viléma Meistera léta učednická

Viléma Meistera léta tovaryšská     tzv.Entwickulgsroman ve dvou dílech. Vývoj a zrání mladého Viléma, zároveń emancipace měšťanstva, kus historie Německa, vývoj divadla.

Spřízněni volbou – román o konfliktu manželství a náhlého citového vzplanutí.

Z mého života. Báseň a pravda – autobiografická výpověď

 

Poezie:

Římské elegie

Západovýchodní diván

Mariánskolázeňská elegie

Král duchů

Rybář

Mignon

 

Dramata:

Ifigenie na Tauridě

Torquato Tasso – konflikt svobody umělce a konvencí dvořana. Odehrává se na italském dvoře, ale jde o problém, který řešil Goethe sám se sebou v Německu.

Egmont – hist. hra, boj Nizozemců proti španělské nadvládě v 16. st.

Faust- dvoudílné filozofické drama.

Faust jako historická postava byl alchymista a dobrodruh. Lidová pověst z něj udělala šarlatána a provozovatele černé magie.

Jde o příběh člověka, který se v touze po vědění upíše ďáblu. Faust přijíma Mefistofelovy služby a uzavře s ním smlouvu, podle které propadne peklu v okamžiku, kdy pocítí spokojenost.

V prvním díle je jádrem děje láska k Markétce, její uvěznění a smrt.Faust jí může a chce pomoci, ale ona odmítá. Její duši zachrání andělé.

Ve 2. Díle je Faust pokoušen mocí, vysokým postavením a láskou. Dostane se na císařský dvůr a ožení se s Helenou, nejkrásnější ženou starověku, kterou si vyprosí z podsvětí. Stále není šťastný a spokojený. Teprve když mu císař věnuje část půdy a Faust uvažuje o jejím zúrodnění, aby přinášela užitek ostatním, cítí se spokojen. Umírá, ale jeho duše je zachráněna.

Téma Fausta bylo i námětem knížek lid.čtení. Goethe psal Fausta velkou část života, 2. díl vyšel až po jeho smrti. Hra je podobenstvím o boji dobra se zlem, o touze člověka po vědění a smysluplném životě.Ten je možný jen tehdy, překoná-li člověk egoismus a udělá něco pro druhé lidi. To jej zachraňuje z moci zla.

Referát…

 

 

       Friedrich Schiller 1759-1805

 

Současník a přítel Goetha. Jeho dílo je charakteristické morálním patosem . Byl ovlivněn filozofií Kanta a jeho morálním imperativem. Vyjadřuje přesvědčení, že umění člověka zušlechťuje a vede k humanitě a svobodě.

Psal dramata, básně, balady, teoretické spisy o umění a historii.

Tvorba v duchu SuD:

Loupežníci- drama, které mu vzneslo uznání publika, ale i vězení a zákaz psaní. Vyjadřuje touhu po spol. změně, zároveň ale nesouhlas s krvavou revolucí.

Jádrem je konflikt bratrů Franze a Karla Moorových. Franz očerní Karla v očích otce, neboť si dělá nárok na trůn. Karel je vyděděn, odchází do lesů a stává se vůdcem loupežníků, s nimiž chce uskutečnit nápravu společnosti. Po letech se vrací do rod.kraje. Osvobodí uvězněného otce a s pocitem hořkosti a pod tíhou svědomí se vzdá úřadům. Otec umírá a Franz spáchá sebevraždu. Je to tragédie vzpoury, která se zaplétá do zločinu a nakonec musí rezignovat.

Uklady a láska : měšť. Tragédie, kdy je láska zničena intrikami a pokrytectvím.

 

Z klasické tvorby:

Don Carlos- drama ze špan. dějin. Láska Dona Carlose k nevlastní matce na pozadí boje Nizozemí proti

španělské nadvládě.

Vilém Tell- hra ze švýc. dějin, vzpoura proti zlovůli šlechty

Valdštejn- trilogie z dějin třicetileté války.

Marie Stuartovna- tragédie skotské královny, kterou dala anglická královna Alžběta zavraždit z obavy, že si bude Marie činit nároky i na angl. trůn.

 

Poezie

Píseň o zvonu B

Óda na radost - zhudebněno jako součást Beethovenovy 9. symfonie

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode