Myšlenkové proudy 1. pol. 20. st.

08.02.2009 14:14

     Moderní, nekonvenční myšlení chce vymanit člověka z pout starých tradic. Filozofie a literatura  k sobě mají blízko - filozofové píší krásným jazykem a volí často formu na pomezí krásné a odborné literatury /Nietzsche, Freud, Sartre, Camus /

- kritikem evropské křesťanské duchovní tradice byl básník a filozof Friedrich Nietzsche.Odmítal Boha a Desatero, Vyznává lásku k životu v dynamičnosti, živelnosti, tvořivé síle, radosti. Na místo Boha dosadil nadčlověka - silného, sebevědomého, svobodného jedince, který má vůli vtisknout chaosu řád a smysl.Dílo Tak pravil Zarathustra

- Einstein - jeho teorie relativity znamenala popření absolutního prostoru a času.Vědecká měření a zkoumání, o něž se opíral pozitivismus a v závislosti na něm realismus a naturalismus , se ukázala jako relativní

- Sigmund Freud - psychoanalýza: člověk se ve svém chování řídí  rozumem i nevědomím. Jeho projevy jsou sny, které odrážejí zbytky dne, a také  potlačené tužby-často sexuální.Freud léčil formou psychoanalýzy duševní choroby.Mnoho jeho myšlenek je polemických, nezískaly vědecké uznání. Freud se narodil v Příboře na severní Moravě. Působil jako psychiatr ve Vídni. 

- Edmund Husserl -fenomenologie:studuje předměty tak, jak se jeví nám, jak existují v našem vědomí. Viděl krizi moderní vědy v hromadění poznatků bez smyslu poznání. Rodák z Prostějova.

Henry Bergson- intuitivní filozofie: má nové pojetí času. Zajímá ho osobní čas , který existuje v našem vědomí.Ten obsahuje minulé prožitky i představy o budoucnosti. Podstatou člověka a jeho svobody je tvořivost. Podnítil vznik reflexivní poezie, zabývající se plynutím času /Seifert, Halas, Holan, Proust, Joyce, Musil, Mann,.../

-Martin Heidegger - existenciální filozofie: píše o existenci člověka ve světě, do něhož byl VRŽEN,aniž by mohl svou existenci v něm ovlivnit. Život je konečný, v podstatě absurdní, člověk zažívá úzkost a odcizenost. Tu lze překonávat spolusdělením , angažovaností a tvořivostí. Smrt je častým tématem u Halase i Holana. 

Ateistický existencialismus - Jean Paul Sartre: existence končí smrtí, je absurdní.

křesťanský existencialismus - Gabriel Marcel : pozemský život sice končí smrtí, ale naděje je v Bohu, ten je zbraní proti absurditě života. 

pragmatismus- filozofie praxe a činu, aktivity.Zdůrazňuje osobní zkušenost člověka.Jen to je dobré, co je užitečné. Neexistuje univerzální pravda, je jen souhrn pravd relativních./Karel Čapek / 

- strukturalismus - Promýšleli ho jazykovědci v Pražském lingvistickém kroužku / Jakobson, Mathesius/ . Zkoumali jazyk jako systém,rozlišovali mluvenou řeč /parole / od jazyka teoretického / langue /

- marxismus - leninismus :teorie osvobození proletariátu a výchova nového člověka v nové společnosti. Té mělo sloužit i umění. V.I. Lenin,...

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode