Jan Amos Komenský

13.09.2009 17:06

Jan Amos Komenský žil v letech 1592 - 1670. Narodil se zřejmě v Nivnici / dohady jsou i o vesnici Komňa a o Uherském Brodě/. Brzy osiřel a vyrůstal u příbuzných ve Strážnici. Byl nadaným žákem bratrských škol, odešel tedy na univerzitní studia do Německa. Vrátil se a působil jako učitel a kněz na Moravě. Po roce 1620 se musel jako mnoho příslušníků jednoty bratrské skrývat, po roce 1628 odešel do ciziny. Nejdříve do polského Lešna, později pobýval a pracoval ve Švédsku, v Anglii, v Uhrách. Na sklonku života odjel do Nizozemí. Pochován je nedaleko Amsterodamu.

Psal česky a latinsky. Usiloval o nápravu světa a všeobecnou harmonii - panharmonii, která by znamenala mír mezi národy a náboženstvími. Cestou k této harmonii má být moudrost a cestou k moudrosti  vědění.Jednotnou školou - vzděláním podle jednotného plánu a jedním jazykem má lidstvo dospět k moudrosti a míru.

Chtěl také utřídit poznatky o světě. Velkou encyklopedii o světě nedokončil.Dospěl k tzv.pansofii- tím rozuměl souhrn vědění o světě, člověku, o smyslu života. Chtěl, aby pansofie byla  filozofickým základem  vzdělání lidstva. Jeho vrcholné pansofické dílo je latinská Všeobecná porada o nápravě věcí lidských . Promýšlí v ní cíle, prostředky, způsoby nápravy světa/.

Pedagigické spisy: Brána jazyků otevřená /Janua linguarum reserata/

                            Svět v obrazech /Orbis pictus /             Škola hrou /Schola ludus/                            jsou to latinsky psané spisy

                            Velká didaktika /Opera didaktica omnia/

                            

Komenského pedagogické názory byly na svou dobu značně pokrokové a moderní a mnohé jsou aktuální i v dnešním školství. Výuka a vzdělání měly být podle něj všestranné, přiměřené schopnostem žáka a jeho věku, mělo se postupovat od jednoduchého ke složitému, výuka by měla být názorná, opírat se o zkušenost, měla rozvíjet tělo i ducha, rozum i smysly. Na vzdělání mají nárok chudí i bohatí, hoši i dívky.

 

Česky:filozoficko - náboženské spisy:   

           Listové do nebe : bohatí i chudí píší Kristu

           Truchlivý

          Centrum securitatis - lat. název, český spis / Hlubina bezpečnosti /

           Kšaft umírající matky, jednoty bratrské : po vestfálském míru je mu jasné, že se do vlasti už nevrátí. Odkazuje národu vzdělanost, mravní pevnost a snášenlivost - vlastnosti členů jednoty bratrské

           Labyrint světa a Ráj srdce : literárně nejvýraznější práce. Alegorické dílo.Vypravěč/ zastupuje autora /vstupuje do města / symbolu světa/, aby mohl poznat život nejrůznějších společenských vrstev , pak si lépe vybrat své povolání. Provází jej dva průvodci: Všezvěd Všudybud, symbolizující lidskou zvídavost, a Mámení , které mu nasazuje růžové brýle, aby viděl špatnosti světa v lepším světle. Poutník si je však nasadí křivě, aby koutkem oka viděl svět takový, jaký je. Postupně se setkává s řemeslníky, učenci, vojáky,sleduje chování lidí různých profesí a stavů. Všude vidí pošetilost, přetvářku, podvod,bezpráví.  Lepší poměry nepanují ani uprostřed města na hradě Moudrosti. V zoufalství poutník "labyrint světa " opouští. Na Kristovu výzvu odchází ro "ráje srdce", kde najde jedinou jistotu, víru v Boha.

Takřka faustovská touha poznat a prozkoumat svět ústí v beznaděj a rozum ustupuje v duchu baroka citu a víře.

Komenský psal Labyrint ne jako básnické dílo, nýbrž jako náboženský spis. Využil však mnoho básnických prostředků: biblické citáty, přísloví, hromadění souznačných a protikladných slov / matení a motání, vřesk a třesk, rádce zrádce,.../. Jazyk díla napovídá básníka a výmluvného kazatele.

Jazykové spisy: O poezii české / propagoval časomíru /

                        Sepsal slovník Poklad jazyka českého, práce mu v rukopise shořela v Lešně , stejně jako jiná díla. Psal je tedy znovu.

                        Sestavil sborník duchovních písní Kancionál

Komenského dílo  jako celek představovalo nápravný program pro budoucnost.Je významným vkladem starší české literatury do světové kultury a civilizace.Jeho názory pedagogické byly na tehdejší dobu unikátní.

          

          

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode