Další proudy v poezii v 1.polovině 20.stol.

07.06.2009 09:53

    Poezie 30. let – spirituální a katolický proud

 

Představitelé: Jakub Deml, Jaroslav Durych, Jan Zahradníček

 

Jakub Deml: na pomezí prózy a poezie jsou Moji přátelé: oslovuje květiny, trávu, stromy, v rostlinách objevuje krásu a moudrost, obdivuje je, představují pro něj mnohotvárný svět.

Miriam B v próze, o různých podobách lásky- lásce milostné, synovské, sourozenecké

 

Jaroslav Durych: vojenský lékař, obdiv k baroku, přísný Bůh. V básn. sbírkách Cikánčina smrt, Panenky, Žebrácké písně, Eva oslavuje chudobu, popírá smyslnost, píše o oběti. Psal i prózu.

 

Jan Zahradníček 1905 – 1960

Redaktorem, v 50.letech vězněn, od konce 60. let vycházel v zahraničí.

Pokušení smrti – Bb o existenciální úzkosti, klíčem k pochopení života je smrt, symbolem smrti je noc . Básně vyšly r. 1930

Návrat Bb- vzdoruje smrti vzpomínkami na dětství

Jeřáby Bb- životní smutek zmírňován Bohem

Korouhve Bb- z roku 1940, prosí české světce Vojtěcha, Prokopa, Cyrila a Metoděje,… o požehnání.Pojato jako modlitba

La Saletta –B prolínání přítomnosti a minulosti, kdy došlo ke zjevení p. Marie v Alpách v roce 1846, mělo tehdy varovat před zkázou. Autor má strach z nového ohrožení/ je z roku 1947/. Moderní lidstvo podle Zahradníčka slouží falešným modlám pokroku a hrozí mu boží trest.

Znamení moci B skladba, vyšla 1968 v Římě, autor byl už po smrti. Inspirováno komunistickým vězením. Obraz hrůzného světa bez Boha, výzva k lidstvu, aby se zachránilo přimknutím k Bohu.

 

 

 

Ke spiritualistickému proudu je řazen také František Halas-inklinoval k existencialismu, motivům smrti, k trag. život. pocitu.

Žil 1901-1949. Pocházel z brněnské dělnické a komunistické rodiny, dětství v bídě. Vyučil se knihkupcem.

Je nejdramatičtějším českým básníkem. V jeho poezii najdeme svár úzkosti a naděje, mládí a stáří, jara a podzimu, poezie a mlčení. Oproti Nezvalovi nebo Seifertovi je básníkem tragického životního pocitu.Řeší otázky poslání básníka a úlohy poezie, vidí, že poezie nemá sílu měnit skutečnost, přitom je mu ale životním posláním. Dědictví K.H.Máchy – každý jev v sobě nese popření sebe sama.

Přehodnocováním všech jevů dospívá k tomu, že zorným úhlem pro vše je / v počátečních sbírkách/ smrt. Zároveň hledá něco, co by ji překonalo. Jednou z hodnot je i tvorba nebo elementární životní síly, jindy svět dětství jako jediná jistota.

Od skepse se jeho poezie posunula k motivům aktivity, nelibozvučný verš byl nahrazen melodickým.

Kult metafory, častá přirovnání, záliba v neologismech, archaismech.

Sépie Bb motivy opojení životem a smutek ze života . Vyšla pod vlivem poetismu, ale liší se:hořkost života, skepse, pomíjivost všeho

Kohout plaší smrt Bb    

Tvář Bb                           motivy smrti, zániku, jediná obrana je doba dětství a nevinnosti.

Staré ženy –B o krutosti stárnutí, formou litanie /s touto básní polemizuje S.K.Neumann ve Starých dělnících /

Dokořán Bb- přelomová sbírka, inspirace účastí našich interbrigadistů ve Španělsku r. 1936,

Halas si uvědomuje nutnost boje proti násilí a bezpráví

Torzo naděje Bb- reakce na rok 1938. Smrt stále dominantním motivem, jde ale o národ. Naději opírá o české dějiny – sv. Václava, legionáře. Básně měly velký význam, recitovaly se, učily zpaměti. Představovaly projev odporu. Básník smrti nalezl sílu se smrti postavit, pocit úzkosti se mění ve vzdor a odpor.

Já se tam vrátím básnická próza, návrat do rodného kraje v době okupace

Naše paní Božena Němcová Bb- slavná postava historie jako útěcha v těžké době, jako vzor.

V řadě Bb – básně o prožitku války

A co?Bb – úzkostné verše, zklamání z vývoje po válce. Vyšlo až 1957, po H. smrti

 

Ladění Bb – Součástí cyklus Do usínání – verše pro děti

 

 

 

 

Vilém Závada 1905 – 1982

Také básník tragického životního pocitu. Hledač duchovní podstaty života. Autor spjatý s Ostravskem, píše i sociální poezii, tak trochu následovník Bezruče. Častými motivy kámen, skála.

Panychida , Siréna , Cesta pěšky  Bb, chmurné verše, život je plný bolesti.V poslední z těchto sbírek chce pocity úzkosti překonat přimknutím se k rodnému kraji

Hradní věž Bb- asi nejvýraznější dílo. Reakce na Mnichov a okupaci

Povstání z mrtvých Bb z r. 1945, vědomí zrodu nového, poválečného života, naděje v něj

Jeden život, Na prahu Bb- vrací se ke spirituální poezii, ke smutku a skepsi/1962,1970/

Z autorů spirituálního proudu Závada snad nejvíce usiloval o překonání pocitu životní bolesti

Živote, díky Bb z roku 1977, účtování básníka

 

 

Vladimír Holan 1905 – 1980

 

„Jakou lžíci máš, tolik nabereš.“

 

„ Propast je hlubší, než jsme si mysleli.“

 

Psal noetickou, meditativní poezii. Má nedůvěru ke skutečnosti, ta je podle něj nejednoznačná a rozporuplná. Přitahuje ho otázka možnosti a nemožnosti poznání: „obrovský stín, který klade na poznání vláda neúplnosti“.Oddalováním od falešného vědomí  se chce přiblížit tajemným souvislostem. Hledá záchranu před strnulými pojmy, nedůvěřuje slovům:“naplít na slova, jež přinesla slina škol“ , má odpor ke zmechanizovanému užívání slov, chce „křížit slova“,z neobvyklých spojení se vyloupnou nové významy, např: mák horečky, kovadlina vody, tančíme účastenství, úplněk ticha,… Syntax v jeho básních je také deformovaná. Důležité pro pochopení jsou názvy. Časté neologismy. Je posedlý zvukem a tvarem slov.

Blouznivý vějíř

Triumf smrti

Vanutí                                       Bb ze 30. let

Oblouk

Kameni, přicházíš

 

Září 1938

Odpověď Francii                     Básně z doby okupace, před 2.sv.válkou / jsou to 4 básn. skladby, vyšly před válkou pod názvem Havraním 

Zpěv tříkrálový                        brkem /

Sen

 

Dík Sovětskému svazu

Panychida

Rudoarmějci                         Bb z r. 1945, 1947 lidská stránka prostých vojáků-bez oslavy jejich hrdinství

Tobě                                      Tyto 4 sbírky vyšly také souhrnně pod názvem Dokument           

 

epika:

Terezka Planetová – B skladba o dívce, kterou básník potkal jen jednou, ale okouzlila ho na celý život. Když se po mnoha letech vrací do míst, kde ji potkal, o Terezce nikdo neví. Z r. 1942

Příběhy- Bb, z 60. let

Noc s Hamletem B skladba, úvahy o smyslu existence a umělecké tvorby .Z r. 1964

 

 

František Hrubín 1910 – 1971

 

Básník, dramatik, zakladatel moderní poezie pro děti.

Narozen v Praze, přestěhoval se do Lešan v Posázaví. Nedokončil studia, pracoval jako knihovník a spisovatel.

Zpočátku ovlivněn spiritualismem, pak existencialismem. V době války a po ní ovlivněn politickými událostmi.

V jeho poezii je vztah k rodnému kraji, k venkovským lidem, zároveň myslitelský neklid. Je to směs duchovní abstraktnosti a důvěrnosti.

30. léta:

Zpíváno z dálky

Krásná po chudobě

Země po polednách        Bb přírodní a milostné lyriky, hledá záchranu před skepsí, zamýšlí se nad lidským údělem

40. léta

Země sudička-uctění J. Nerudy, variace Písní kosmických

 

Po r. 1945 změna poetiky, volný verš, píše i prózu a drama

Chléb s ocelí Bb, střet dobra a zla

Jobova noc poema, utrpení českého národa má paralelu v utrpení starozákonního Joba Napsáno pro znovuotevřené divadlo E.F.Buriana D 46.Pojato jako konflikt staré a nové země. Job je symbolem staré země, uzavřený krásám života. Čechy jsou pojaty jako země těžce zkoušená, ale schopná přestát všechny útrapy.

Hirošima Bb upozorňuje na nebezpečí nové války

Romance pro křídlovku B skladba o lásce a smrti .Básník je zamilovaný do Teriny – dívky od kolotoče, pozná ji na venkovské pouti. Když se po letech vrací, Terina už nežije. Vzpomíná na lásku, která zanikla dřív, než se stačila rozvinout.

Zlatá reneta –básn. próza

Srpnová neděle – D: skupina Pražanů se schází na letním bytě v jihočeské vsi u rybníka. Jejich osudy jsou nastíněny v průběhu odpoledne a při večerní zábavě. Tajné lásky, nenaplněné a zklamané city. Plno náznaků, nepochopení, smutek. Postavy spolu moc nekomunikují, spíš mluví samy za sebe, jsou uzavřeny do sebe. V srpnové atmosféře však nic nepůsobí až tak tragicky.

Křišťálová noc Bb, téma mezilidských vztahů a generačních konfliktů

Pro děti: Říkejte si se mnou

Říkejte si abecedu

Kuřátko v obilí

 

 

Nová generace za okupace

 

Kamil Bednář – 1912 – 1972

Chtěl se oprostit od ideologie a nalézt cestu k duši člověka.

Kámen v dlažbě Bb apokalyptické vize, obavy o lidský osud

Hladiny tůní Bb, hlavně o lásce k ženě

 

Jiří Orten – 1919 – 1941

vl. jm. Jiří Ohrenstein. Židovský původ. Tragická smrt.Existencialismus, odcizení.

Čítanka jaro Bb naivní pohled na svět

Jeremiášův pláč

Ohnice                   v obou Bb pocity zmaru, absurdita doby

Deníky Jiřího Ortena /Žíhaná kniha, Modrá kniha /

Eta Eta žlutí ptáci – imaginativní prózy

 

 

Skupina 42

Tvořili ji literáti a výtvarníci, kteří hledali přímější cestu ke skutečnosti. Zaznamenávají bez metafor banality všedního dne, periferie měst,odmítají lyrismus.

Hlavní představitelé : Ivan Blatný, Jiří Kolář, Josef Kainar

Teoretikem skupiny byl Jindřich Chalupecký.

 

Jiří Kolář , 1914 - 2000

V 50. letech nemohl publikovat, emigrace do Francie. Žil v Paříži. Zobrazoval syrový život,běžného člověka, všednost,ke svým básním vytvářel koláže.

Limb a jiné básně Bb

Ódy a variace Bb

Dny v roce, Roky ve dnech – Bb, úvahy o umění, portréty přátel

Vršovický Ezop – Bb, téma lidské krutosti

Prométheova játra  Bb

Zaznamenává útržky života, zlomky dějů, hovorů z ulice a organizuje je do vznešených až patetických veršů- je to jistá monumentalizace všednosti.

 

 

Ivan Blatný – 1919 – 1990

Spjat s brněnským prostředím Vytváří poezii jako otisk života.

Hledání přítomného času – Bb, chce zachytit banalitu přítomnosti

 

 

 

Josef Kainar 1917 – 1971

Hudebník, jeho básně mohou často být hudebními texty. Také ho zhudebnil v 70. letech Vladimír Mišík.

Nejotevřeněji vyjadřuje existenciální situaci člověka v pol. 20. století. Jeví se mu jako všem zastáncům absurdní literatury nesmyslná.

Píše epické nebo k epice tíhnoucí básně, v nichž je život hrdinů předurčen obecným údělem člověka ve světě, krutým, neumožňujícím obranu.

Příběhy a menší básně Bb absurdita válečného života, cynismus

Osudy Bb z r. 1947, napsána dřiv

Nové mýty Bb 1946 Stříhali dohola malého chlapečka/

Psal do komunistického tisku, veršované ohlasy aktuálních událostí , tzv. rozhlásky

Později podlehl dobové ideologii a píše v duchu socialismu :

Veliká láska  Bb

Český sen        Bb ovlivněny atmosférou 50. let, schematismem

 

Člověka hořce mám rád Bb

Lazar a píseň Bb

Moje blues Bb ze 60. let

Miss Otis lituje... soubor písňových textů z r. 1969

Včela na sněhu Bb , vyšlo až po autorově smrti, básně z pozůstalosti

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode